Kõiges Su kõrval

Toetajad

KÜSK toetab EELK Perekeskuse arendusprojekti 2018 – 2019

1. aprillist 2018 kuni 30. aprillini 2019 viiakse SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel läbi EELK Perekeskuse arendusprojekt 2018-2019.

Projekti käigus valmivad meeskonna ühistööna ja väliseid eksperte kaasates ühingu jätkusuutlikuks arenguks vajalikud alusdokumendid: strateegia ja arengukava ning turundusplaan.

Tööle asub uus juhataja, kes järgib arengukava edasist täitmist ja uuendamist ning turundusplaani elluviimist. Projekti jooksul saab üle vaadatud ja vajadusel muudetud organisatsiooni struktuur ja töötajate vastutusvaldkonnad. Koolituse läbi kasvab meeskonna turundusalane kompetents. Uue kaasaegsema välimuse ja tehnilise lahenduse saab perekeskuse veebileht. Projekti tegevused aitavad tõhustada tööprotsesse ja võimestada meeskonda, mis tagavad tugevama organisatsiooni ja aitavad edaspidigi EELK Perekeskusel olla abivajajate kõrval kõiges, ka nende kõige raskeimates elusituatsioonides. Toetuse suurus on 12 000 eurot.

2018. aasta aprillist oktoobrini otsiti perekeskusele uut juhatajat, kes asub tööle novembris 2018. On kaalutud võimalusi jätkata eraldiseisva juriidilise isikuna alates 2019. aasta 1. jaanuarist ning toimunud on Perekeskuse arengupäev uue strateegia koostamiseks meeskonna poolt.


Projektijuht Anneli Pärlin: anneliparlin@gmail.com


EELK Konsistooriumi projekti „Perekeskse perenõustamisteenuse käivitamine” kestvusega 1.12.13-31.12.2014 rahastab Eesti – Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 25 027,20 eurot.

Projekti eesmärgiks on käivitada perekeskne perenõustamisteenus, mille keskused oleks Tallinna kesklinnas ja Harku vallas ning mis oleks kättesaadav ka Keilas. Teenus on üldisemalt avatud kõikidele Harjumaa elanikele. Projekti keskne fookus seisneb  vastuvõtul toimuval  nõustaval  vestlusel  ning koolitustel. Soovijatele pakutakse nõustamisel kristlikku käsitlust. Teenus on vähekindlustatutele tasuta.

Projekti tulemusena on vähemalt 400 inimese elus toimunud muutus, mis tähendab uusi oskuseid konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes raskuste ületamisel. Perenõustamisest on abi ka peres toimunud muutustega toimetulekul ning vajalike elumuutuste tegemiseks ühiste ressursside leidmisel.

Samuti toetavad projekti järgmised organisatsioonid:

  • Sotsiaalministeerium
  • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
  • Tallinna Kesklinna Valitsus
  • Keila vald
  • Harku vald
  • Suomen Lähetysseura ry
  • Herättäjä-Yhdistys ry

harku vald        keila vald

0_sotsmin_vapp_est_78px    keila linn

tallinn       viimsi

hmnv2rviline

company_logo

 

Kokkuvõte 2014. aasta KÜSK – i projektist

2014. aastal alustanud EELK Perekeskuse töö kujunes väga edukaks. Meie töö põhieesmärk ja – suund on valmistada kõik ette selleks, et jätkusuutlik nõustamistöö võiks käivituda ja me jõuaksime abivajajateni. Anname siinkohal väikese ülevaate tehtust.

Tegevused

Meie töö põhisuund oli suunatud sellele, et saaksime käivitada nõustamisteenuse seda vajavatele inimestele.

Valmistati ette keskuse ruumid ja varustati need vajaminevaga, loodi koduleht ja FB konto; anti välja visiitkaardid ja infovoldikud, valmistati ette personal. Töötati välja kristlik perenõustamismudel (sh. materjalid nagu „Paarisuhte ehituskivid“ ning tõlkimisel olev „Vanemluse ehituskivid“); koolitati personali, tegeldi turunduse ning jätkusuutlikkuse tagamisega.

Väljundid

Toimus 39 koosolekut, infopäeva, konsultatsiooni, kohtumist eri koostööpartneritele; supervisioonid ja kovisioonid. Anti välja infovoldikud ning visiitkaardid.

Teavitus

Infot levitati ja teadmisi jagati eri kanaleis – EELK Perekeskuse kodulehel, FB kontol; Delfi portaalis; Vikerraadios, Raadio7-s, Pereraadios; ajakirjades „Pere ja Kodu“ ning “Sensa“. Samuti jagati infot omavalitsuste kodulehtedel ja kohalikes lehtedes.

Koostöö avaliku võimu partneritega

Kohalikest omavalitsustest olid meie suurimateks koostööpartneriteks Harku vald, Keila linn, Keila vald, Viimsi vald, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiamet; koostööd tegime aga ka selliste ühendustega nagu Eesti Pereteraapia Ühing, MTÜ Viljantusravi Tugikeskus, Lasterikaste Perede Liit, Ohvriabi, MTÜ Hiirekese Mängutuba.

Teenuste osutamise ülevaade

Kliendikülastusi on olnud 367 ehk keskmiselt 31 kohtumist kuus. Keskmiselt käidi 2,5 korda. oleme kohtumistega 488 inimest ja koolituste või infotundidega 76 inimest nii et kokku 564 inimest. 77% pöördujatest on naised ja enamus kohtumisi ehk 87% toimus Tallinnas. Harkus toimus vastuvõtt 7% juhtudest, oleme käinud kliendil ka kodus, Laulasmaal, Keilas, Kaarli lasteaias klientidega kohtumas. 48% klientidest elab Mõjutanud Tallinnas, 24% Harjumaal sh Keila vallas 5%, Viimsi vallas 5% ja Saue vallas 4%, Harku vallas 2%. Kliente on olnud ka teistest maakondades ja Soomest 3%.  64% klientidest on olnud tasulised ning enamus neist (kokku 55%) on maksnud täishinna. Turundustegevuse kaudu on tulnud 48% klientidest sh kirikust 17%, Tallinna Perekeskuse kaudu on tulnud 21%, isiklike soovituste kaudu 17%, lastekaitsjate kaudu 10%, Ohvriabi kaudu 4% meie klientidest. Lapse käitumise pärast pöördus 37%, paarisuhte probleemide pärast 16%, lahutuse pärast 13%, perevägivalla pärast 9% klientidest.

Dokumentatsioon

Kogu  tegevus ja rahaline ülevaade on dokumenteeritud ning asub EELK Konsistooriumis.

Kommentaarid projekti elluviimise kohta ning plaanid edasiseks

Me täitsime oma eesmärgi mõjutada aasta jooksul 400 inimest – nõustamisega mõjutasime 488 inimest ja koolituste-infotundidega veel 76 inimest, nii et kokku 564 inimest. See ületas meie ootused ja on meeldiv üllatus. See võib olla tänu aktiivsele turundustööle ning ka positiivsetele nõustamiskogemustele, et meid soovitatakse kui usaldusväärset partnerit ja professionaalset teenust pakkuvat keskust. Novembris pärast koostööpartneritega kohtumist ja infotunde kasvas uute klientide hulk kaks korda võrreldes eelmise kuuga ja saavutas aasta lõikes uue maksimumi – 26 uut klienti kuus. Detsembris lisandus 13 klienti ja jaanuaris vähem kui kolme nädalaga sama palju.

Perekeskne perenõustamistöö jätkub ja areneb aastal 2015. Tallinna vastuvõtu kõrval teenindatakse kliente Keilas, Harkus ja vajadusel ka kodus (nt. puuetega kliendid). EELK Perekeskuses töötab hetkel kuus perenõustajat, kellest suurem osa vabatahtlikuse baasil motivatsiooniga, et me pakkume oma töötajatele head kovisiooni, supervisiooni ja koolitusi (kuhu kutsume koolitajaid Soomest). Aasta 2015 tegevuste jaoks oleme saanud HMN, Harku, Keila ja Viimsi valla ning Keila linna ja Tallinna linna rahastuse, et vähekindlustatud pered saaksid ka tulevikus teenust tasuta. Aasta kogemus näitab, et 64% keskuse klintidest on maksejõulised, mis toob majandusliku kindluse ja tagab omalt poolt jätkusuutlikkuse.

Projektitegevuste ülevaade seisuga 30.06.2014

Erinevaid kliente on olnud 77, kuid kliendikülastusi on olnud 159. Kuus on meil ligi 27 kliendikülastust ning keskmiselt käib iga klient kaks korda. Valdav enamus (94%) kliente on Tallinnast ja Harjumaalt, aga tullakse ka kaugemalt sh Soomest. 78% pöördujatest on naised ja 88% külastavad meie Tallinna kesklinnas asuvat keskust. 57% klientidest on maksejõulised kliendid ja 50% maksavad täishinna. 48% klientidest leiavad meid läbi meie turundustegevuse, mis on seotud avamise või infotundidega, 21% suunatakse Tallinna Perekeskusest kuna meile saab kiiremini vastuvõtule, isikliku soovituse põhjal on tulnud 17% klientidest, lastekaitsjad on suunanud 10% klientidest. 37% pöörduvad lapse halva käitumise pärast, 16% paarisuhte probleemide pärast ja 13% lahutuse pärast. Samas teemadering on lai: lein, vägivald, depressioon, identiteet, religioon jms.

Tegevuse alguses 2014 I kvartalis korraldasime infotunnid Tallinnas, Keilas ja Harkus kokku neljal korral. Sügisel oleme korraldanud kaks infotundi, üks on veel tulemas. Juhataja Pia Ruotsala on viinud Eesti erinevates paikades läbi koolitusi “Paarisuhte ehituskivid”, mille läbisid ka Kärt Kase ja Ülo Vaher. Lisaks on meeskonda koolitatud kristliku pereteraapia teemal ja perevägivalla teemal. Pia Ruotsala, Kärt Kase ja Lii Lilleoja õppisid, kuidas nõustada viljatusravi läbivaid paare.